Arhitektonske usluge

Projektiranje je glavna djelatnost naše tvrtke, a osim crtanja uključuje niz drugih aktivnosti koje je potrebno ujednačiti.

Uz poštivanje zakonskih regulativa naša je misija isporučiti klijentu potpunu uslugu od početne analize parcele, do gotovog projekta zadovoljavajući pri tome sva pravila struke uzimajući u obzir odgovoran odnos prema okolišu. Usluge projektiranja koje nudimo obuhvaćaju projekte svih struka:

 1. Arhitektonski projekt
 2. Geodetski projekt
 3. Građevinski projekt
 4. Elektrotehnički projekt
 5. Projekt vode i odvodnje
 6. Strojarski projekt
 7. Fizika zgrade
 8. Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom
 9. Krajobrazni projekT

Svaki od tih projekata ima nekoliko dijelova koji su opisani u nastavku.

1.0.0 Idejni projekt (arhitektura)

1.0.1 Ideja, koncept, 3D vizualizacija, suglasnost investitora.

2.0.0 Opis i prikaz zahvata u prostoru za dobijanje uvjeta

2.0.1 Tehnički dio

 • arhitektonski opis
 • tehnički opisi građevine/obuhvata zahvata pojedinih struka
 • podatke iz geotehničkih i drugih istražnih radova, ukoliko je potrebno
 • smještaj građevine/obuhvata zahvata

2.0.2 Grafički prikazi

 • situacija građevine s elementima zahvata u primjerenom mjerilu
 • nacrti (tlocrti, presjeci, pogledi)
 • 3D vizualizacija

3.0.0 Glavni projekt (arhitektonski projekt, geodetski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt, projekt vode i odvodnje, strojarski projekt, fizika zgrade, elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom sl.) razrada projekta za dobijanje potvrda glavnog projekta

3.0.1 Tehnički opis

3.0.2 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

3.0.3 Program kontrole i osiguranja kvalitete

3.0.4 Procjena gradnje

3.0.5 Posebni tehnički uvjeti gradnje i postupanje s otpadom

3.0.6 Troškovnici instalacija (građevinsko-obrtnički troškovnik izrađuje u izvedbenoj fazi projekta)

3.0.7 Grafički prikazi

 • situacija
 • nacrti (tlocrti, presjeci, pogledi u primjerenom mjerilu, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama te ovisno o vrsti građevine, s iskazanim namjenama prostora i iskazom površina za obračun komunalnog i vodnog doprinosa

Sadržaj i broj grafičkih prikaza mora biti takav da osigurava da nijedan dio tehničkog rješenja za kojeg je potrebno grafičko prikazivanje ne ostane neprikazan. Nakon dobijanja potvrda glavnog projekta kod javnopravnih tijela prema uvjetima, podnosi se zahtjev za dobijanje građevinske dozvole.

4.0.0 Izvedbeni projekt (arhitektura – sheme stolarije, bravarije, detalji, građevinsko-obrtnički troškovnik, građevinski projekt – plan oplate i plan armature sa specifikacijama)

5.0.0 Tender dokumentacija za izvođenje radova

 • tehnički opis – podaci bitni za kvalitetno formiranje ponudbene cijene po stavkama troškovnika (arhitektonsko-građevinski, elektrotehnički, strojarski, ViK)
 • troškovnik za potrebe izvođenja radova (dodane specifikacije iz shema, detalja i armature i sl. (arhitektonsko-građevinski, elektrotehnički, strojarski, voda i odvodnja)